BLOG

Home | Blog

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania, jeżeli jest się posiadaczem, w dobrej wierze lub w po 30 latach nieprzerwanego posiadania w złej wierze. Z dobrą wiarą mamy do czynienia w sytuacji, gdy nie wiedzieliśmy, że nie jesteśmy właścicielami […]

więcej

Kiedy możliwe jest ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego – w szczególności w najbliższych okolicach miast – coraz częściej doprowadza do sytuacji, w których nieruchomości zostają pozbawione w zupełności dojazdu, bądź dojazd ten staje się w dużej mierze utrudniony.Właściciele działek, które są pozbawione odpowiedniego dostępu […]

więcej

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z problematyką rozwodów jest orzekanie o winie za rozkład pożycia. Podstawowym przepisem w tym zakresie jest art. 57 k.r.o., który nadaje sądowi uprawnienie do orzekania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kodeks […]

więcej

Kto i na jak długo może zatrzymać osobę podejrzaną?

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje kilka przypadków, w których możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Pierwszym, podstawowym rodzajem zatrzymania jest ujęcie obywatelskie, przewidziane w art. 243 k.p.k.. Każdy ma prawo ująć osobę złapaną na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio […]

więcej

Przestępstwo fałszowania oznaczeń produktów.

Kilka uwag na temat przestępstwa z art. 306 kk. Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. wprowadził w rozdziale XXXVI przestępstwo fałszowania oznaczeń produktu. Jest to rozwiązaniem nowe w polskim prawie karnym. Nie przewidywał go ani kodeks karny z […]

więcej

Przestępstwo porwania dla okupu.

Porwanie dla okupu (art. 252 k.k.) – zagadnienia wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbiegu przepisów. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, czyli czyn określony w art. 252 kk jest przestępstwem nie znanym kodeksowi karnemu z 1969 r. Wprowadzenie powyższego przepisu powiązane jest […]

więcej

Jaka jest różnica między umową zlecenia, a umową o dzieło?

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło to podstawowe rodzaje umów, znajdujące swoje uregulowanie w kodeksie cywilnym. Definicję pierwszej z nich znajdziemy w art. 734 § 1 k.c.- przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności […]

więcej

Co należy wiedzieć przy podziale majątku wspólnego między małżonkami?

W momencie zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe, nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Na poczet majątku wspólnego wliczane są w szczególności: pobrane wynagrodzenie […]

więcej

Prawa konsumenta w związku z zakupem wadliwego towaru?

Niekiedy zakupiony przez nas towar nagle przestaje działać. Zazwyczaj oznacza to, iż posiada on jakąś wadę, co w języku prawniczym określane jest jako niezgodność z umową. Skutkiem owej niezgodności może być brak właściwości, jakie rzeczony towar powinien posiadać, lub nienadawanie […]

więcej

Kto odpowiada za długi spadkowe?

Na wstępie wskazać należy, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże ze względu na fakt, iż do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływu sześciomiesięcznego terminu na jego złożenie to odpowiedzialność ta ma charakter […]

więcej