Co obejmuje prawo gospodarcze?

 

Prawo gospodarcze jest zbiorem konkretnych przepisów oraz norm prawnych odnoszących się do działania gospodarki państwowej. Pojęcie to nawiązuje również w znaczący sposób do stosunków gospodarczych, które mają miejsce pomiędzy różnymi podmiotami, czyli przede wszystkim pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Prawo gospodarcze charakteryzuje się ponadto zbiorem pewnych zasad, które można określić mianem nadrzędnych. Mowa tu na przykład o zasadzie praworządności, wolności gospodarczej, czy proporcjonalności.
Można powiedzieć, że prawo gospodarcze to pojęcie ogólne, które po dokładniejszej analizie „rozgałęzia” się na dwa człony, a mianowicie: publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze. Publiczne prawo gospodarcze wiąże się z rolą państwa, którą odgrywa ono w krajowej gospodarce, a także z zagadnieniem wolności działań gospodarczych i obrotem gospodarczym odnoszącym się do stosunków państwo –przedsiębiorstwo. Rozpatrując zaś pojęcie prywatnego prawa gospodarczego należy zwrócić uwagę na regulację wzajemnych stosunków panujących pomiędzy przedsiębiorstwami, a także ich relacje z konsumentami. Do tego prawa zaliczają się wszelkie przepisy odnoszące się do charakteru firm, ich funkcjonowania, czy poszczególnych czynności handlowych.
Co interesujące, nie istnieje w prawie gospodarczym jeden kodeks główny, w którym zebrane byłyby wszelkie normy prawne odnoszące się do prawa gospodarczego postrzeganego jako całość.