Czy można nie przyjąć spadku?

 

Dziedzicząc spadek, przejmujemy po osobie zmarłej nie tylko jej majątek, ale także jej ewentualne długi. Może się więc okazać, że z chwilą przyjęcia spadku wpędzimy się w poważne problemy finansowe. Czy tych kłopotów możemy uniknąć? Jak nie dziedziczyć długów osoby zmarłej?

 

Z chwilą śmierci osoby zmarłej (dalej będziemy tę osobę nazywać spadkodawcą) stajemy się jej spadkobiercami. Po spadkodawcy można dziedziczyć na dwa sposoby: z mocy ustawy lub według testamentu. Spadek może zostać przez nas przyjęty wprost. Taka decyzja oznacza, że będziemy odpowiadać swoim majątkiem za długi pozostawione przez spadkodawcę. Przyjęcie spadku wprost jest korzystne dla nas tylko wtedy, kiedy znaliśmy stan majątkowy spadkodawcy i wiemy, że nie pozostawił on długów.

Decyzję o sposobie przyjęcie spadku powinniśmy podjąć w przeciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami. Jeżeli nie utrzymywaliśmy kontaktu ze spadkodawcą, o spadku możemy dowiedzieć się nawet po upływie kilku lat.

 

Nie wszyscy spadkobiercy są zadowoleni z faktu, że nimi zostali. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia wówczas, kiedy spadkobiercy wiedzą, że spadkodawca pozostawił nam po sobie majątek bardzo niskiej wartości lub same długi. Problemy ze spadkiem mogą pojawić się także wtedy, kiedy spadkodawca miał kilku spadkobierców, a każdy z nich chce otrzymany spadek podzielić w inny sposób. W każdym z tych przypadków mamy prawo odrzucić spadek. W jaki sposób możemy to zrobić?

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składamy w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla naszego miejsca pobytu lub zamieszkania, przed sądem, który prowadzi postępowanie spadkowe lub przed notariuszem. Jeżeli oświadczenie o odrzuceniu spadku złożymy przed sądem rejonowym lub przed notariuszem, to do odpowiedniego sądu zostanie ono przekazane przez sąd lub przez notariusza.

 

Na złożenie oświadczenia mamy sześć miesięcy od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami. W przypadku, kiedy spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia, to w jej imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku powinni złożyć rodzice po otrzymaniu na to zgody sądu opiekuńczego. Po uzyskaniu zgody postępujemy tak samo, jak w przypadku odrzucenia spadku przez osoby dorosłe. A więc niezbędne jest złożenie oświadczenia przed notariuszem lub sądem rejonowym. Jeżeli tego nie zrobimy, to dziecko przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dla spadkobiercy takiego przyjęcie spadku oznacza, że za długi będzie on odpowiadał tylko do wysokości majątku, który odziedziczył.