Czy sprawy karne są jawnymi

 

Co do zasady wszystkie sprawy sądowe są jawne. Oznacza to, że mogą brać w nich udział - oprócz stron, ich obrońców oraz pełnomocników i świadków również osoby postronne - jako publiczność, oraz media relacjonujące proces. Zainteresowani posiedzeniem w sprawie karnej muszą mieć ukończone 18 lat (przewodniczący może się jednak zgodzić na obecność nieletnich). Na sali nie mogą przebywać osoby uzbrojone oraz nietrzeźwe i takie, których "postawa nie licuje z godnością Sądu".

Przepisy precyzują także, jakie procesy są niejawne. Dotyczą one wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego. Niejawne są również sprawy o pomówienie lub znieważenie. Są też sprawy z wyłączną jawnością - całkowitą lub częściową. Zgodnie z art. 360 Kodeksu Karnego jawność wyłącza się, gdy proces mógłby: wywołać zakłócenie spokoju publicznego; obrażać dobre obyczaje; ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy; naruszyć ważny interes prywatny. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.
Jawność może być wyłączona (całkowicie bądź częściowo), gdy choć jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.