Czy warto zdecydować się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej?


W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa na mocy ustawy. Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, ale także już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć majątkową umowę małżeńską. Jest to tak zwana intercyza. Zawarcie takiej umowy skutkuje powstaniem pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej.

Jak zawrzeć majątkową umowę małżeńską?


Zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej wymaga pośrednictwa notariusza, który sporządzi odpowiedni akt notarialny. Tylko zawarta w jego obecności umowa będzie miała skutki prawne. Intercyza może zostać podpisana tylko wtedy, jeśli wyrażą na to zgodę oboje z małżonków. Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne są pewne dokumenty. W przypadku, kiedy pomiędzy małżonkami ma zostać zmieniony ustrój majątkowy, konieczne jest przedstawienie aktu małżeństwa. Warto pamiętać, że w momencie, kiedy współmałżonek nie wyraża zgody na umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej w sytuacji, kiedy jej warunki mu nie odpowiadają, może ona zostać ustanowiona na drodze sądowej. Jest to tak zwana rozdzielność majątkowa przymusowa. Wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się do sądu rejonowego, do wydziału spraw cywilnych. Po sporządzeniu aktu notarialnego lub po wyroku sądu każdy z małżonków ma prawo do dysponowania przedmiotami będącymi wcześniej majątkiem wspólnym w pięćdziesięciu procentach.

Konsekwencje podpisania intercyzy

Z chwilą podpisania intercyzy ustaje ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. W wyniku zawarcia tego dokumentu powstaje nowy ustrój majątkowy. Za sprawą intercyzy można wprowadzić rozdzielność majątkową (również z tzw. wyrównaniem dorobków), a także zredukować ustawową wspólność lub rozszerzyć ją. Jednakże rozszerzanie lub ograniczanie wspólności majątkowej dokonywane w ramach intercyzy nie może obejmować praw niezbywalnych przysługujących osobieW przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej od chwili jej powstania żadna ze stron nie ma prawa do majątku osobistego drugiej strony.

Zalety intercyzy

Jedną z zalet małżeńskiej umowy majątkowej jest z pewnością umożliwienie samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących własną działalność. Inna zaletą jest to, że w przypadku rozwodu podział majątku nie stanowi już kwestii spornej. W niektórych przypadkach intercyza może zwolnić jednego z małżonków z odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania finansowe partnera lub partnerki. Dotyczy to jednak tylko zobowiązań finansowych, które współmałżonek zaciągnął już po podpisaniu intercyzy.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Na podpisanie umowy ją znoszącej decyduje się coraz więcej par wchodzących na wspólną drogę życiową.