Czy wyroki sądów zagranicznych są uznawane w Polsce?

 

Co do zasady, wyrok zasądzony w danym państwie odnosi skutek prawny wyłącznie na terytorium kraju, w którym został wydany. Aby zatem wyrok sądu niepolskiego mógł być wykonany w naszym kraju, konieczne jest postępowanie o jego wykonalność. Wcześniej należy uznać wyrok sądu zagranicznego. W przypadku spraw cywilnych, przepisy regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego, chyba że inaczej stanowią akty prawne wydane przez Unię Europejską. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, orzeczenia wydane przez sąd w jednym kraju członkowskim są honorowane w innym - nie ma konieczności przeprowadzać dodatkowego postępowania, wystarczy wystąpić o orzeczenie stwierdzające. Może jednak dojść do odmowy uznania w sytuacjach wskazanych przez rozporządzenie (art. 45), a więc m.in. gdy uznanie kolidowałoby z porządkiem publicznym państwa wezwanego lub nie da się go pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w wezwanym państwie członkowskim.