Czym jest odszkodowanie?

 

Osoba, która doznała szkody, może od jej sprawcy domagać się odszkodowania. Ma ono na celu zrekompensowanie poniesionych strat majątkowych. Wysokość odszkodowania nie powinna być wyższa lub niższa niż rozmiary szkody. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że odszkodowanie nie jest tym samym co zadośćuczynienie. O zadośćuczynieniu mówimy bowiem tylko wtedy, gdy szkoda nie miała charakteru materialnego.

 

Pozew o odszkodowanie

 

Osoba, która poniosła szkodę, może domagać się, aby jej sprawca ją naprawił. Kwestie te regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Osoba, która zdecyduje się złożyć pozew o odszkodowanie, powinna:

- udowodnić, że szkoda miała miejsce;
- wykazać, że czyn sprawcy był niedozwolony;
- udowodnić winę sprawcy;
- wykazać związek pomiędzy szkodą a zdarzeniem, które je wywołało.


Aby móc uzyskać odszkodowanie, muszą mieć miejsce wszystkie wymienione wyżej przesłanki. Odszkodowanie nie może być niższe ani też znacznie wyższe niż wartość szkody. Ale jego wysokość w pewnych sytuacjach może zostać obniżona. Najczęściej wysokość odszkodowania jest zmniejszana, kiedy do powstania szkody przyczyniła się osoba poszkodowana.

 

Jak szkoda może zostać naprawiona?

 

To osoba poszkodowana decyduje o tym, jaką formę powinno przyjąć odszkodowanie za szkodę, którą poniosła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczalne są dwie formy odszkodowania. Osoba poszkodowana może wystąpić o odszkodowanie w formie pieniężnej, może też zażądać, aby sprawca szkody naprawił ją, przywracając stan sprzed szkody. Kiedy przywrócenie stanu sprzed powstania szkody jest niemożliwe, wówczas odszkodowanie przyjmuje wyłącznie formę rekompensaty finansowej.

 

Jakie są typy odszkodowań?

 

Mówiąc o odszkodowaniach, warto wymienić ich przykłady. I tak najczęściej ubiegamy się o odszkodowanie z tytułu:

 

- komunikacyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
- polisy na życie;
- ubezpieczenia autocasco.


Osoby, które doznają szkody na skutek zaniechań lub nadużyć urzędników państwowych, mają prawo domagać się, aby została ona naprawiona na drodze odszkodowania wypłacanego przez Skarb Państwa. Odszkodowanie może mieć nie tylko formę jednorazowego świadczenia. W przypadku, kiedy osoba poszkodowana utraci możliwość zarobkowania, odszkodowanie może mieć formę renty. Mogą ją uzyskać także bliscy osoby poszkodowanej, jeśli na skutek szkody poniesie ona śmierć.

 

Podsumowując: odszkodowanie to świadczenie, które ma na celu pokrycie poniesionych przez poszkodowanego strat materialnych. Kodeks Cywilny przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania obejmującego nie tylko stratę, ale także korzyści, których utratę spowodowała, na przykład utraconych zarobków.