Patent to dokument, który stwierdza wyłączne prawo do wynalazku, wytworu ludzkiego umysłu. Przyznaje go wyspecjalizowany organ administracji rządowej – urząd patentowy. Ochrona patentowa wynalazków ujęta jest w ramach prawa własności inetelektualnej, która dzieli się na własność przemysłową oraz prawo autorskie i prawa pokrewne.
Zasadnicze kwestie związane z prawem patentowym zawarte są w Ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku. Normuje ona przede wszystkim stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych. Określa również zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, a także zadania i organizację Urzędu Patentowego.
Z kolei Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa, że „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”
Należy jednak pamiętać, że ochronę patentową zyskuje się na konkretnym obszarze. Z pomocą przychodzi tu Układ o Współpracy Patentowej (PCT), który umożliwia uzyskiwanie patentów w znacznie ponad 100 państwach-stronach układu na bazie jednego zgłoszenia patentowego.