Czym jest umowa deweloperska?

 

Mianem umowy deweloperskiej określa się umowę, w której deweloper zobowiązuje się przenieść na kupującego prawo własności do znajdującego się w budowie (w chwili podpisywania umowy) mieszkania lub domu. Podpisując umowę kupujący zobowiązuje się z kolei, że zapłaci za nieruchomość. Umowa deweloperska bardzo często mylona jest w umową przedwstępną. Nie są to jednak te same umowy. Różnica pomiędzy umową przedwstępną a deweloperską polega na tym, iż ta pierwsza dotyczy już istniejącego lokalu, a druga lokalu, który dopiero zostanie wybudowany. Umowa deweloperska zobowiązuje więc dewelopera do wybudowania mieszkania lub domu, a następnie do przeniesienia praw własności do niego na kupującego.

 

Jakie koszty wiążą się z zawarciem umowy deweloperskiej?

 

W celu ochrony interesów kupującego umowę deweloperską musimy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Należy więc wnieść opłatę notarialną według ustalonych stawek. Na podstawie aktu notarialnego nabywca mieszkania/domu będzie mógł domagać się sporządzenia umowy przyrzeczonej.

 

Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej?

 

W umowie tej nie może zabraknąć:

  • - danych stron umowy;
  • - daty i miejsca zawarcia umowy;
  • - ceny nieruchomości;
  • - numeru księgi wieczystej i informacji o stanie prawnym oraz o ewentualnych obciążeniach działki, na której będzie realizowana inwestycja;
  • - określenia parametrów technicznych i sposobu wykończenia mieszkania/domu;
  • - terminu, w jakim prawa własności mieszkania lub domu zostaną przeniesione na kupującego;
  • - informacji o położeniu mieszkania – jeśli inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego;
  • - wysokości wpłat wnoszonych przez kupującego na rzecz dewelopera. Koniecznie musi też zostać określony harmonogram ich dokonywania;
  • - numer rachunku powierniczego. Będą na niego trafiać dokonywane przez kupującego wpłaty. Służy to również zabezpieczeniu interesów kupującego na wypadek kłopotów finansowych dewelopera.
  •  

Informacji, które powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej jest znacznie więcej. Bardzo szczegółowo określa to ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377).

 

Jeśli zabraknie w umowie pewnych informacji, kupujący ma prawo ją wypowiedzieć w ciągu 30 dni od daty podpisania.