Czym jest wezwanie do próby ugodowej?

 

Kodeks cywilny pozwala osobom prywatnym i przedsiębiorcom regulować roszczenia cywilne na drodze próby ugodowej. Wezwanie próby ugodowej to mało kosztowny sposób na rozwiązanie problemów dotyczącymi roszczeń cywilnych. Jest to postępowanie o charakterze pojednawczym, które zawsze toczy się przed sądem. Aby tego typu postępowanie mogło zostać wszczęte, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu rejonowego. Nie ma znaczenia, jak wysoki dług chcemy odzyskać – wniosek o próbę ugodową możemy złożyć nawet w przypadku, kiedy zadłużenie jest naprawdę niskie.

Złożenie wniosku o próbę ugodową wymaga wniesienia opłaty sądowej. Jednak jak już jednak zostało wspomniane, koszty takiego postępowania są bardzo niskie. W przypadku wniosku o próbę ugodową zapłacimy jedynie stałą opłatę sądową. Na chwilę obecną opłata ta wynosi czterdzieści złotych. Warto także wspomnieć, że rozwiązanie sporu na drodze próby ugodowej z reguły trwa krócej niż sprawa sądowa, która toczy się na podstawie pozwu.

 

Polubowne rozstrzygnięcie sporu jest możliwe jednak tylko w jednej sytuacji: obie strony sporu muszą wyrazić na takie rozstrzygnięcie sprawy zgodę. W przypadku próby ugodowej, sąd niczego stronom sporu nie narzuca. Pełni on w przypadku próby ugodowej rolę obserwatora. Ingeruje tylko wtedy, kiedy treść zawartej umowy będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub z przepisami obowiązującego w naszym kraju prawa.

 

Ugoda nie będzie mogła być zawarta także wtedy, kiedy będzie ona krzywdząca dla jednej ze stron sporu. W interesie osoby wzywanej na próbę ugodową jest wzięcie w niej udziału. Jeżeli osoba wezwana nie stawi się w sądzie w wyznaczonym dniu, to będzie musiała uregulować koszty poniesione przez osobę składająca wniosek o próbę ugodową.

 

Zawezwanie do próby ugodowej musi przyjąć formę pisma procesowego. W piśmie tym obowiązkiem wierzyciela jest określenie wysokości należności, których będzie dochodził oraz opisanie skąd te należności wynikają. Składając wniosek o próbę ugodową, nie musimy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, które będą dowodem w sprawie. Kiedy złożymy w sądzie wniosek o próbę ugodową, sąd powiadomi o tym drugą ze stron. W piśmie zostanie także podana data rozprawy.

 

Z reguły próba ugodowa kończy się jedną rozprawą przed sądem. Postępowanie przebiega i kończy się bardzo szybko albo zawarciem ugody, albo brakiem porozumienia pomiędzy stronami. Jeżeli strony zawrą porozumienie, to jego treść zostanie wpisana do protokołu. Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest w chwili, kiedy ugoda zyska klauzulę wykonalności.