Instancje sądownicze w Polsce

 

Sądami nazywamy organy wymiaru sprawiedliwości, które w imieniu Rzeczypospolitej polskiej mogą wydawać wyroki. W Polsce powszechnie wyróżnia się sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe. Rozstrzygane są w nich przede wszystkim sprawy o charakterze cywilnym, karnym, rodzinnym, gospodarczym, a także te z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sądownictwo w Polsce jest co do zasady dwuinstancyjne. Innymi słowy oznacza to, że każdy niezadowolony z wyroku obywatel może wystąpić z wnioskiem do sądu odwoławczego, czyli sądu wyższej instancji, o zmianę orzeczenia, z którym całkowicie się nie zgadza. Sądami pierwszej instancji są w tym przypadku sądy rejonowe oraz okręgowe. Z kolei sądami drugiej instancji są sądy okręgowe i apelacyjne. Większość spraw jest rozpatrywana w sądach rejonowych. Istnieją jednak również takie sprawy, które ze względu na swój charakter od razu podlegają sądowi okręgowemu. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim spraw cywilnych i karnych, które muszą jednak spełniać pewne warunki.

W przypadku, jeśli nie zgadzamy się z wydanym przez sąd pierwszej instancji wyrokiem, możemy złożyć apelację. Trafia ona wtedy do sądu drugiej instancji, który może wydać nowe orzeczenie w sprawie, utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, a także uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać całą sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Z kolei gdy od początku orzekał sąd okręgowy, ewentualne odwołanie będzie rozpatrywane przez sąd apelacyjny.