Jak działają sądy rodzinne?

 

Sąd rodzinny, jako jeden z wydziałów sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych nieletnich oraz postępowaniami w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych. Jest on również jako jedyny uprawniony do umieszczenia dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym lub wyznaczenia mu rodziny zastępczej.

Co do zasady, sąd rodzinny stanowi miejsce, w którym rozpoznawane są sprawy o przyznanie alimentów, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego lub o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Wydział rodzinny i nieletnich zajmuje się również postępowaniami z zakresu władzy rodzicielskiej, uznania ojcostwa, kontaktów z dzieckiem, adopcji, opieki, zakazu lub ograniczenia widywania się z dzieckiem oraz kurateli.

Powszechne są także postępowania w sprawach nieletnich, które mając na celu zwalczanie demoralizacji, wykorzystują różnego rodzaju środki o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz kary. Wśród nich znajduje się między innymi upomnienie nieletniego, zobowiązanie go do określonego postępowania, umieszczenie go w zakładzie poprawczym lub rodzinie zastępczej, a także przyznanie mu nadzoru kuratora.