BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Jak zasiedzieć nieruchomość?
  • Lipiec 4, 2019
  • By
  • Comments 0

Nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach nieprzerwanego posiadania, jeżeli jest się posiadaczem, w dobrej wierze lub w po 30 latach nieprzerwanego posiadania w złej wierze. Z dobrą wiarą mamy do czynienia w sytuacji, gdy nie wiedzieliśmy, że nie jesteśmy właścicielami posiadanej nieruchomości. W prawie Polskim istnieje domniemanie dobrej wiary, które obalić można przeciwdowodem. Jeżeli podczas biegu terminu zasiedzenia doszło do przeniesienia posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu , przez który sam posiada posiadanie swojego poprzednika. Posiadanie jest dziedziczne, co oznacza, że posiadanie można odziedziczyć po poprzednim posiadaczu. Czas posiadania spadkobiercy wlicza się do naszego okresu zasiedzenia. 
Stwierdzenie zasiedzenia jest postępowaniem nieprocesowym. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd miejsca położenia nieruchomości. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie wniosku o zasiedzenie wraz z odpowiednią argumentacją faktyczną i prawną. Opłata sądowa od zasiedzenia wynosi 2 000 zł. Dokumentami, które powinno się złożyć wraz z wnioskiem o zasiedzenie są: odpis z księgi wieczystej( jeśli nieruchomość ją posiada), wypis z rejestru gruntów.