Jakie są funkcje prawa karnego?

 

Prawo karne jest stanowione przez zespół przepisów prawnych tworzących ramy dla wnioskowania i wyjaśniania zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną obywatela, który dopuścił się popełnienia czynu prawnie zabronionego. Charakteryzuje się ono pięcioma zasadniczymi funkcjami, spośród których każda odznacza się doniosłym znaczeniem. Można więc wyróżnić funkcję sprawiedliwościową, ochronną, gwarancyjną, prewencyjną oraz kompensacyjną.

Funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego nawiązuje do społecznego poczucia sprawiedliwości i wiąże się z jego ochroną, działając na rzecz osób pokrzywdzonych oraz ścigając i każąc sprawców. Z kolei funkcja ochronna zajmuje się ochroną dóbr i mienia, które są ważne z punktu widzenia rozwoju jednostek oraz całego społeczeństwa. Istotna jest także funkcja gwarancyjna, która zapobiega ingerencji władz w prawa jednostki, pod pozorem sprawowania funkcji ochronnej. Prawo karne ma również za zadanie – na tyle, na ile jest to możliwe - naprawę szkód wyrządzonych osobie poszkodowanej, co jest związane z funkcją kompensacyjną. Ostatnią z funkcji prawa karnego jest prewencja, czyli zapobieganie, wychowywanie oraz oddziaływanie na społeczność po to, by unikać działań i sytuacji niepożądanych. Funkcja prewencyjna przewiduje także odwet za popełnione wykroczenia.

Funkcje prawa karnego powinny być rozpatrywane, jako pewna całość, nie zaś jako rozłączne składowe. Bardzo ważne jest to, aby każda z nich była sprawowana rzetelnie i równolegle z innymi.