Kim jest kurator sądowy?

 

Mianem kuratora sądowego określa się funkcjonariusza publicznego, który w ramach spełniania swoich obowiązków zawodowych realizuje zdefiniowane przez prawo oraz bezpośrednio związane z wykonywaniem orzeczeń sądu zadania. Co do zasady czynności te mają charakter wychowawczo-resocjalizacyjny, profilaktyczny, diagnostyczny oraz kontrolny. Wśród najważniejszych obowiązków kuratora sądowego znajduje się przede wszystkim sprawowanie dozorów w stosunku do osoby skazanej lub sprawcy, a także udzielanie pomocy postpenitencjarnej oraz podejmowanie określonych czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.

Kurator sądowy odpowiada także za składanie odpowiednich wniosków, w tym tych o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu, o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia. Kurator sądowy może również wnioskować o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru. Może on również wnieść wniosek o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności, o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej. Jest także upoważniony do wniesienia wniosku o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary.

Kurator sądowy jest także zobowiązany do kontroli wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków, przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wykonywania określonych w ustawie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności.