BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Kto i na jak długo może zatrzymać osobę podejrzaną?
  • Lipiec 4, 2019
  • By
  • Comments 0

Polski kodeks postępowania karnego przewiduje kilka przypadków, w których możliwe jest zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Pierwszym, podstawowym rodzajem zatrzymania jest ujęcie obywatelskie, przewidziane w art. 243 k.p.k.. Każdy ma prawo ująć osobę złapaną na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, o ile występuje obawa ucieczki i ukrycia się tej osoby lub w danym momencie nie można ustalić jej tożsamości. Ujętą osobę należy niezwłocznie przekazać w ręce Policji.

Pozostałe przypadki zatrzymań, przewidziane w kodeksie, odnoszą się do kompetencji Policji – zgodnie z art. 244 k.p.k., Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie że popełniła ona przestępstwo i dodatkowo spełniona jest jedna z kilku przesłanek: zachodzi obawa ucieczki, ukrycia lub zatarcia śladów, nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym.

Istnieje także szereg przypadków, gdy zatrzymanie osoby podejrzanej jest obligatoryjne – stanowi obowiązek Policji. Są to przede wszystkim sytuacje, gdy zostało popełnione przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej z osobą podejrzaną, a sprawca użył broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu i zachodzi obawa że tego typu przestępstwo zostanie popełnione ponownie.

Z zatrzymaniem wiąże się też cały szereg obowiązków, które muszą zostać wypełnione przez organy ścigania. Przede wszystkim, zatrzymany musi natychmiast zostać poinformowany o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach, niezwłocznie należy go także wysłuchać. Podstawowym obowiązkiem jest również umożliwienie osobie zatrzymanej nawiązania kontaktu z adwokatem.

Istnieje także kilka podstawowych zasad, wyznaczających ramy czasowe zatrzymania. Przede wszystkim, zatrzymanego należy natychmiast zwolnić jeżeli ustaną przyczyny zatrzymania oraz gdy w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Możliwe jest także zwolnienie na polecenie sądu lub prokuratora. Następuje ono również w przypadku, gdy w ciągu 24 godzin od przekazania danej osoby do dyspozycji sądu nie wydano postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Należy także także podkreślić, że ponowne zatrzymanie danej osoby na podstawie tych samych faktów i dowodów jest absolutnie niedopuszczalne.

Tags:

,