Kto może wejść na rozprawę?

 

 

Prawo dotyczące uczestniczenia publiczności w trakcie postępowania sądowego stanowi jedną z podstawowych zasad i gwarancji konstytucyjnych. Jedynie przepisy szczególne rangi ustawowej mogą powodować ograniczenie udziału tychże osób trzecich w rozprawie. Innymi słowy oznacza to, że publiczność może uczestniczyć w rozprawie, o ile nie jest wyłączona jawność postępowania karnego. Udział osób trzecich w rozprawie wymaga spełnienia przez nich pewnych warunków. W związku z tym, w charakterze publiczności procesu mogą brać udział wszystkie nieuzbrojone osoby pełnoletnie, chyba że przewodniczący wyrazi zgodę na udział małoletnich lub osób zobowiązanych do noszenia broni. Bardzo ważne jest również to, że osoby znajdujące się na sali rozpraw w charakterze publiczności nie mogą się znajdować w tzw. stanie licującym z powagą sądu. Jeżeli chodzi o rozprawy, w których zachodzi wyłączenie jawności, przepisy procedury karnej przewidują, że oprócz osób bezpośrednio biorących udział w postępowaniu sądowym, na sali rozpraw mogą się również znajdować dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżonego. Jeśli jednak zachodzi sytuacja, w której jest kilku oskarżonych lub oskarżycieli, każdy z nich może się ubiegać o pozostawienie na sali rozpraw po jednej osobie. Każdy uczestnik rozprawy o charakterze niejawnym jest ponadto pouczany przez przewodniczącego o obowiązku prawnym zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych na danej rozprawie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli zachodzi obawa ujawnienia tajemnicy państwowej lub informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, uczestnictwo na sali rozpraw osób trzecich nie może mieć miejsca.