Sąd Najwyższy                                                                                                       

 

www.sn.pl  

Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach;
2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego;
a) rozpoznawania protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe;
4) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.
 

 

Sąd Apelacyjny w Lublinie                                                                                     

 

www.lublin.sa.gov.pl                                                                                               

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz.1508 ze zm.) i obejmuje obszar czterech Sądów Okręgowych tj.:

1. Sąd Okręgowy w Lublinie
2. Sąd Okręgowy w Radomiu
3. Sąd Okręgowy w Siedlcach
4. Sąd Okręgowy w Zamościu
 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie                                                                                     

www.lublin.so.gov.pl                                                                                         

Obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie objęte są nastepujące Sądy Rejonowe:

1. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

2. Sąd Rejonowy w Chełmie

3. Sąd Rejonowy w Kraśniku

4. Sąd Rejonowy w Lubartowie

5. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

6. Sąd Rejonowy w Łukowie

7. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

8. Sąd Rejonowy w Puławach

9. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

10. Sąd Rejonowy w Rykach

11. Sąd Rejonowy we Włodawie

12. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachod w Lublinie

www.lublin-zachod.sr.gov.pl

 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

www.lublin-wschod.sr.gov.pl

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie

www.ora.lublin.pl

Kompetencje Rady:

1. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

2. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.

3. Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.

 

Naczelna Rada Adwokacka

www.nra.pl

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

1) reprezentowanie adwokatury;

1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;

2) nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;

3) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;

4) ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;

5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania;

6) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3;

7) (uchylony)

8) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;

9) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;

10) rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;

11) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;

11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;

12) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,
b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,
d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
e) (uchylona),
f) wzorów pieczęci organów adwokatury,
g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,
h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,
i) działania rzeczników dyscyplinarnych,
j) (utraciła moc),
k) zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego;

13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;

14) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

15) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.