Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia - czym się różnią?

Otrzymanie spadku może być finansowym wsparciem, ale może też okazać się przyczyną kłopotów. Czy można ich uniknąć, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Odrzucenie spadku i przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza

Odrzucenie spadku to jedna z możliwości, aby wraz z przyjęciem spadku zabezpieczyć się przed koniecznością spłacania ewentualnych długów, które pozostawił po sobie spadkodawca. Decydując się na nie, należy wnieść stosowne oświadczenie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy albo o tym, że jesteśmy wymienieni w testamencie. Rozwiązanie to jest korzystne w przypadku, kiedy znamy spadkodawcę, jego sytuację majątkową i wiemy, że długi przekraczają wartość pozostawionego majątku. Po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, osoba dziedzicząca jest traktowana w świetle prawa spadkowego tak, jakby nie dożyła dnia, w którym zmarł spadkodawca. Jeśli więc odrzucimy spadek, może on przejść razem z długiem na naszych zstępnych i innych krewnych. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest, aby również oni złożyli podobne oświadczenia. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest on wtedy przejmowany z ograniczoną odpowiedzialnością za pozostawiony dług. Komornik na wniosek sądu lub wniosek bezpośredni wykonuje wtedy spis inwentarza, czyli aktywów, które obejmuje spadek, a które można sprzedać, aby pokryć dług. W sytuacji, kiedy udaje się go spłacić z nadwyżką, należy ona do spadkobiercy. Warto nadmienić, że osoby małoletnie zawsze przejmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Aby uniknąć dziedziczenia długów, można również podpisać z przyszłym spadkodawcą odpowiednią umowę w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Kwestie spadkowe - jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy zmarły nie pozostawił testamentu - regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Dopuszcza on możliwość zrzeczenia się dziedziczenia. Prawo do zrzeczenia się dziedziczenia przysługuje osobom, które są spadkobiercami ustawowymi. Aby mogły się one zrzec dziedziczenia, muszą zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę. Aby umowa ta była ważna, powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Jakie konsekwencje wiążą się ze zrzeczeniem się dziedziczenia?

Osoba, która zrzeknie się dziedziczenia, traci prawo do spadku. Prawo to tracą także jej zstępni. Od tej reguły jest jednak wyjątek. W zawieranej pomiędzy przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą umowie może znaleźć się zapis mówiacy o tym, że zstępni nie zostają odsunięci od dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia nie wyklucza jednak możliwości umieszczenia tej osoby w testamencie. Jeśli przyszły spadkodawca sporządzi testament i umieści osobę, która zrzekła się dziedziczenia w testamencie, to staje się ona spadkobiercą testamentowym i ma prawo do spadku. 

 

Zrzeczenie się dziedziczenia może nastąpić tylko przed śmiercią spadkodawcy, spadek można odrzucić już po śmierci spadkodawcy. To największe różnice pomiędzy zrzeczeniem się spadku a jego odrzuceniem.