Przedawnienie roszczeń

 

Roszczenie, czyli możliwość domagania się od wyznaczonej osoby zachowania się w konkretny sposób, ma swoje źródło w różnorodnych zdarzeniach prawnych. Wierzyciel, który jest osobą której przysługuje roszczenie, ma prawo zwrócić się do organów państwa, by te zastosowały przymus, jeżeli osoba prywatna lub firma zobowiązana do dokonania zadośćuczynienia nie spełniła świadczenia. Roszczenia dzielą się ze względu na charakter obowiązku, charakter świadczenia, przedmiot świadczenia, możliwość dochodzenia przed sądem, możliwość natychmiastowego żądania spełnienia obowiązku oraz ze względu na zbywalność. Wbrew panującej opinii nie wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu. Zasada wprowadzona przez kodeks cywilny, mówi że przedawniają się wyłącznie niektóre roszczenia majątkowe. Wśród tych, które pozostają aktualne znajdują się roszczenia z zakresu ochrony dóbr osobistych i stosunków rodzinno-osobistych. Bardzo ważne jest określenie terminu, po którym może dojść do przedawnienia roszczeń. Według zasady roszczenia majątkowe przedawniają się po dziesięciu latach, od momentu, gdy roszczenie oficjalnie stało się wymagalne, czyli w chwili gdy dłużnik zobowiązany jest do zrealizowania świadczenia na rzecz wierzyciela. W przypadku roszczeń okresowych, czyli takich, które się powtarzają termin przedawnienia mija przed upływem 3 lat. Wśród tego typu roszczeń znajduje się zapłata zaległego czynszu przy umowie najmu, zapłata renty oraz raty wynagrodzenia w przypadku umowy leasingu. Jeżeli chodzi o terminy innych przedawnień to roszczenia wynikające z umowy sprzedaży, zlecenia, rachunku bankowego i umowy o dzieło przedawniają się w ciągu 2 lat. Natomiast umowy umowy najmu i użyczenia przedawniają się z upływem 1 roku. Dodatkowo wszystkie przedawnienia mogą zostać zawieszone lub przerwane.