Uzyskanie odszkodowania – najważniejsze informacje

Odszkodowanie to rodzaj finansowej rekompensaty za doznane szkody. Na drodze powództwa cywilnego możemy ubiegać się m.in. o odszkodowanie w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku na drodze, ale także od sąsiada, który zalał nam mieszkanie. Odszkodowania można żądać także od Skarbu Państwa, polisy OC, NNW czy autocasco.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego poniesiemy szkodę, możemy domagać się odszkodowania, które pokryje poniesione przez nas koszty leczenia. Od sprawcy szkody możemy domagać się, aby pokrył on koszty:

  • - zakupu leków, środków opatrunkowych lub wyrobów ortopedycznych;
  • - dojazdów na wizyty lekarskie;
  • - zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych.
     

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie mogą od sprawcy szkody domagać się jednak pokrycia wspomnianych kosztów w wysokości wyższej niże te, które faktycznie ponieśli w związku z leczeniem i rehabilitacją. W celu wyegzekwowania należnego nam odszkodowania od sprawcy szkody musimy jednak posiadać dokumentację, która nie tylko potwierdzi przebieg wypadku (koniecznie trzeba do wypadku wezwać policję!), ale także dokumentację medyczną. Oprócz dokumentacji medycznej, należy zbierać też faktury i rachunki.

Najczęściej odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że nagminnie stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe praktyką jest zaniżanie wartości roszczeń. Uzyskanie odszkodowania, które rzeczywiście pokryje wyrządzoną nam szkodę, może pochłonąć mnóstwo czasu i nerwów.

Zalanie mieszkania przez sąsiada: czy należy się odszkodowanie?

W przypadku, kiedy na przykład sąsiad zaleje nam mieszkanie, możemy zwrócić się do niego o odszkodowanie. Taką możliwość daje nam artykuł 415 Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku również niezbędne jest zebranie dowodów potwierdzających wystąpienie szkody. Jako dowód mogą nam posłużyć zdjęcia zniszczonych przez wodę ruchomości i zacieków na ścianach oraz suficie. Oszacujmy również poniesione na skutek zalania straty.

Jeżeli sprawca szkody nie ma zastrzeżeń co do wysokości dokonanej przez nas wyceny, nie ma problemu. Jeśli jednak je kwestionuje, aby uzyskać odszkodowanie w wysokości adekwatnej do poniesionych przez nas strat, musimy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy. Jeżeli sprawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie wypłaci nam towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisa została wykupiona. Jeśli sprawca nie miał OC, musimy domagać się naprawienia szkody bezpośrednio przez niego.