W jakich przypadkach można unieważnić małżeństwo?Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Odbywa się to zawsze na drodze sądowej i może mieć miejsce tylko wówczas, gdy spełnione zostają określone przesłanki. Poniżej przedstawiamy przyczyny, których zaistnienie jest podstawą do unieważnienia małżeństwa.

1.Przeszkody małżeńskie

To pierwsza grupa przyczyn, których zaistnienie pozwala mówić o możliwym unieważnieniu małżeństwa. Zalicza się do nich:
 

 • - nieodpowiedni wiek;
 • - rozpoznaną chorobę psychiczną;
 • - ubezwłasnowolnienie;
 • - bigamię;
 • - pozostawanie w stosunku pokrewieństwa, przysposobienia bądź powinowactwa.
 •  

Jeśli chodzi o wiek, to związek małżeński może zawrzeć osoba, która ukończyła osiemnaście lat. W sytuacji, gdy zachodzą ważne przyczyny, sąd opiekuńczy może zezwolić na wstąpienie w związek małżeński osobom, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności. Należy jednak pamiętać, że jeśli przed wytoczeniem powództwa małżonek osiągnął pełnoletność bądź kobieta zaszła w ciążę, unieważnienie małżeństwa będzie niemożliwe.

Obowiązujące prawo mówi, że osoby chore psychicznie bądź upośledzone umysłowo nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Oczywiście ustawa wprowadza pewne wyjątki. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli choroba minęła, unieważnienie małżeństwa jest niemożliwe.

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Jeśli dojdzie do uchylenia ubezwłasnowolnienia, nie będzie możliwe unieważnienie małżeństwa.

2.Wady oświadczeń woli

To kolejna grupa przyczyn, które mogą stać się powodem unieważnienia małżeństwa. Zalicza się do nich:

   

 • - błąd odnośnie tożsamości drugiej strony;
 • - brak świadomości;
 • - wpływ groźby drugiej strony bądź innej osoby.
   

Jeśli chodzi o błąd dotyczący tożsamości drugiej strony, to sytuacja taka ma miejsce na przykład wówczas, gdy mężczyzna bierze ślub z siostrą bliźniaczką kobiety. Brak świadomości to bardzo pojemna grupa przyczyn. W tym przypadku w grę wchodzą powody, które sprawiły, że osoba nie mogła w sposób świadomy wyrazić swojej woli. Dotyczy to na przykład osób dotkniętych demencją.

3.Braki w pełnomocnictwach

Polskie prawo dopuszcza zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika. W takim przypadku może dojść do błędów, które sprawią, że małżeństwo zostanie uznane za nieważne. I tak, jeśli pełnomocnictwo było nieważne bądź zostało skutecznie odwołane, zachodzą przesłanki pozwalające na unieważnienie małżeństwa.

Pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy złożyć w sądzie okręgowym. Jest to sąd właściwy z uwagi na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Decydując się na złożenie takiego pozwu, należy pamiętać, że wnieść trzeba opłatę, której wysokość wynosi obecnie dwieście złotych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest jedną z gałęzi prawa, w której się specjalizujemy. W razie potrzeby wsparcia zapraszamy do kontaktu: http://kazarenadwokat.pl/zakres-uslug.