Łukasz Kazaren – adwokat Lublin

 

Kancelaria adwokata Łukasza Kazarena z siedzibą w Lublinie oferuje Państwu kompleksowe

usługi prawne w różnych, wyspecjalizowanych dziedzinach prawa. Zatrudniamy jedynie

najlepszych, wysoko wykwalifikowanych prawników oraz adwokatów działających w Lublinie i

okolicach, którzy zajmą się Państwa sprawą z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Do

każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie i dokładamy najwyższych starań, aby

doprowadzić do pomyślnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

 

W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów. Naszym celem

jest udzielenie fachowej i rzetelnej pomocy prawnej, a także realizacja powierzonych nam zadań w

sposób, który pozwoli uniknąć niepotrzebnego wydłużenia procesu. W każdym przypadku, którym

się zajmujemy, staramy się znaleźć rozwiązanie optymalne, które zmaksymalizuje korzyści lub

zminimalizuje negatywne konsekwencje danej sytuacji prawnej.

 

Nasi prawnicy świadczą usługi w dziedzinach, takich jak sprawy karne, sprawy spadkowe,

nieruchomości. Zatrudnieni w naszej Kancelarii adwokaci specjalizują się również w sprawach

dotyczących rozwodów oraz odszkodowań. Z przyjemnością przyjmujemy także zadania z

zakresu prawa budowlanego, prawa gospodarczego i handlowego oraz obsługi prawnej firm.

Jeżeli potrzebujesz sprawdzonego adwokata lub prawnika działającego na terenie Lublina,

Świdnika i okolic, nasza kancelaria z pewnością stanie na wysokości zadania.

 

Kancelaria Łukasza Kazarena – najlepsi adwokaci w Lublinie

 

Możemy zapewnić, iż Kancelaria adwokata Łukasza Kazarena z siedzibą w Lublinie należy do

najlepszych na rynku, nie tylko ze względu na doświadczoną i profesjonalną kadrę adwokatów i

prawników, ale przede wszystkim ze względu na indywidualne podejście oraz cechujący nas

najwyższy poziom etyki zawodowej. Pracownicy naszej Kancelarii przywiązują również bardzo

dużą wagę do kwestii sprawnej komunikacji i właściwych relacji z osobami powierzającymi nam

swoje sprawy.

 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej z naszej strony zapraszamy do

kontaktu lub wizyty w siedzibie naszej Kancelarii, mieszczącej się w Lublinie przy

ul. M.C. Skłodowskiej 46/1. Zapraszamy również do zapoznania się z obszarami naszej działalności,

opisanymi poniżej.

Prawo karne

Adwokaci zatrudnieni w Kancelarii oferują pomoc prawną w sprawach karnych, zarówno tych toczących się na terenie Lublina, jak i całej Polski. Zapewniamy obsługę w zakresie doradztwa i reprezentowania Klienta w sprawach m. in. o bójkę, pobicie, groźbę karalną, fałszerstwo, kradzież, rozbój, wypadki drogowe, nietrzeźwość kierowcy, oszustwo, paserstwo, przekupstwo, zniesławienie, lub uchylanie się od alimentów. Nasi adwokaci zapewnią pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, obronę na wszystkich etapach postępowania, reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych (m. in. składamy wnioski o odroczenie wykonania kary czy też przedterminowe zwolnienie z odbywania kary). Ponadto reprezentujemy także prawa pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Zajmujemy się prawem karnym sensu largo – prawem karnym materialnym, prawem karnym procesowym oraz prawem karnym wykonawczym. Nasi prawnicy działają szybko, sprawnie i skutecznie – co przy sprawach karnych jest niezwykle istotne. Jeśli szukacie Państwo dobrego prawnika od spraw karnych w Lublinie lub okolicach- dobrze trafiliście.

Prawo cywilne

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Pomocy udzielamy w formie ustnych i pisemnych porad prawnych, oferujemy reprezentowanie Klienta przed sądami wszelkich instancji. Nasz adwokat może zając się także odszkodowaniem. Na zlecenie Klienta udzielamy także doraźnej pomocy prawnej przy sporządzaniu pism procesowych i innych. W imieniu Klienta możemy także negocjować polubowne zakończenie sporu między stronami. W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się prawem zobowiązań – prowadzimy sprawy dotyczące m.in. zapłaty należności, odszkodowań z tytułu wypadków drogowych czy też zadośćuczynienia. Nasi prawnicy specjalizują się także w nieruchomościach- pomoc z zakresu prawa rzeczowego w szczególności w sprawach dotyczących sporów o nieruchomości (grunty, działki, budynki, lokale) to nasza specjalność; świadczymy pomoc w sprawach związanych z ochroną własności, posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności czy też uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nasi adwokaci zajmują się także sprawami o spadek. Prowadzimy doradztwo przy stwierdzeniu nabycia spadku, dziale spadku czy też w sprawach o zachowek. Nasza Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego tj. sprawy o rozwód, separację i alimenty. Adwokaci z kancelarii Łukasza Kazarena pomogą przejść Państwu przez rozwód.

Prawo procesowe

W ramach procesów sądowych Kancelaria oferuje przygotowywanie wszelkich pism procesowych jak również nieprocesowych w tym: wniosków, pozwów, zażaleń, skarg i apelacji. Zajmiemy się opracowaniem strategii prowadzenia sporu sądowego, a także oferujemy czynny udział i reprezentowanie interesów Klienta na każdym etapie postępowania. Dążymy do jak najbardziej korzystnego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia sporu.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy pomoc prawną przy sporządzania projektów umów o pracę i kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i układów zbiorowych. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto oferujemy reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych związanych z zapłatą wynagrodzenia za pracę, uznaniem wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywróceniem do pracy oraz odszkodowaniem za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Podejmiemy się świadczenia pomocy prawnej na każdym etapie postępowania we wszystkich instancjach.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Świadczymy doradztwo w zakresie opracowywania kontraktów na temat realizacji inwestycji budowlanych.
Nasi adwokaci doradzą w procesach inwestycyjnych, jak również obsłużą projekty związane z nabywaniem nieruchomości. Zaopiniują oraz sporządzą także umowy o roboty budowlane. W ramach zleconych czynności wystąpimy przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Oferujemy reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi.

Prawo budowlane

Świadczymy doradztwo w zakresie opracowywania kontraktów na temat realizacji inwestycji budowlanych.
Nasi adwokaci doradzą w procesach inwestycyjnych, jak również obsłużą projekty związane z nabywaniem nieruchomości. Zaopiniują oraz sporządzą także umowy o roboty budowlane. W ramach zleconych czynności wystąpimy przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Oferujemy reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi.

Prawo administracyjne

Oferujemy reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej na wszystkich etapach postępowania. Dokonujemy analizy prawnej stanu faktycznego danej sprawy oraz zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego w tym także wniesienie skargi w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji. Na zlecenia Klienta sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach oferowanych usług świadczymy zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi m.in. skarg na bezczynność organu, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość czy też spraw związanych z pozwoleniem na budowę.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawnicy Kancelarii poprowadzą dla Państwa wszelkie sprawy rozwodowe, rodzinne oraz inne związane z ustaniem małżeństwa i tego konsekwencjami. Pomożemy w uregulowaniu stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawach o separację, unieważnienie małżeństwa, świadczeniami alimentacyjnymi, podziałem majątku małżeńskiego. Nasz adwokat przeprowadzi sprawy rodzinne i rozwodowe w Lublinie i okolicach, podchodząc do każdej indywidualnie oraz z zaangażowaniem.

Prawo obrotu nieruchomościami

W Kancelarii posiadamy dobrych prawników wyspecjalizowanych pod kątem spraw o nieruchomościach. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy postępowanie zabezpieczające, które na celu ma realizację orzeczenia, które kończy spór prawny. Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w imieniu wierzyciela wszczynamy i nadzorujemy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. W ramach postępowania windykacyjnego Kancelaria wyśle wezwania do zapłaty, zaprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, złoży wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, czy podejmie czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika.

Prawo gospodarcze i handlowe

Adwokaci Kancelarii oferują pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób prawnych w zakresie prawa gospodarczego. Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej i doraźnej pomocy. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw, przeprowadzania zgromadzeń wspólników, zmian i modyfikacji umów spółek w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego. Świadczymy doradztwo prawne przedsiębiorcom w zakresie przygotowania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego a także pomagamy przy tworzeniu fundacji, stowarzyszeń (m .in. przygotowywanie statutu, powołanie statutowych organów). Zajmujemy się nadzorowaniem Spółek pod względem formalno-prawnym. Ponadto sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe, bierzemy udział w negocjacjach handlowych a także reprezentujemy interesy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Wszelkie sprawy z zakresu prawa gospodarczego są prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, zarówno na terenie Lublina jak i w innych częściach kraju.

Prawo spadkowe

W naszej Kancelarii w Lublinie posiadamy prawników i adwokatów wyspecjalizowanych pod kątem prowadzenia spraw spadkowych. Doradzamy w zakresie przyjmowania i odrzucania spadku, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentujemy uczestników w postępowaniu sądowym, przeprowadzamy podział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.

Odszkodowania powypadkowe

Nasi adwokaci świadczą profesjonalną pomoc przy dochodzeniu odszkodowań oraz innych świadczeń związanych z powstaniem szkody w wypadkach komunikacyjnych, losowych, wypadkach przy pracy oraz błędów w sztuce lekarskiej. Dochodzimy roszczeń od firm ubezpieczeniowych, służby zdrowia czy innych instytucji odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. Świadczenia obejmują zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, zmniejszonych widoków na przyszłość, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych, wszelkie zwroty kosztów opieki, dojazdów, kosztów leczenia i rehabilitacji. Nasza kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych głównie na terenie Lublina.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Windykacja należności

Na zlecenie Klienta przeprowadzamy postępowanie zabezpieczające celem realizacji orzeczenia, które kończy spór prawny, Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w imieniu wierzyciela wszczynamy i nadzorujemy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. W ramach postępowania windykacyjnego Kancelaria wysyła wezwania do zapłaty, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika oraz nadzoruje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikiem.

Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w Lublinie, Świdnikach oraz na terenie całego kraju. Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom bezpieczeństwa prawnego związanego z prowadzoną działalnością. W zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy obsługa możemy świadczyć bezpośrednio u Klienta, jak również przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Wynagrodzenie jest uzależnione od potrzeb Klienta i może być wynagrodzeniem za konkretną usługę świadczoną przez Kancelarię, bądź ryczałtowe miesięczne za stałą obsługę prawną.
Jednocześnie przypominamy, że nasi prawnicy prowadzą sprawy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Świdnika, Lublina, Zamość, Warszawa, Chełm, Radzyń Podlaski, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Opole Lubelskie, Puławy, Kraśnik, Lubartów, Biłgoraj, Łuków, Biała Podlaska.