BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Co to jest skarga kasacyjna?
  • grudzień 28, 2020
  • By
  • Comments 0

Ustawodawca stworzył przepisy, które dają stronom w sprawie możliwość odwołania się od wyroku. Jeśli jest to wyrok sądu I instancji, to możliwe jest wniesienie apelacji. W przypadku orzecznictwa sądu II instancji można skorzystać z tzw. skargi kasacyjnej. Na czym ona polega? Jak przebiega? Wyjaśniamy to w niniejszym artykule.

Kto zajmuje się skargami kasacyjnymi?

Ten nadzwyczajny środek zaskarżenia może zostać zastosowany co do postanowień i pełnomocnych wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji. Rozpatrywaniem skargi zajmuje się Sąd Najwyższy. Jest ona wnoszona – przez jedną ze stron danej sprawy, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – za pośrednictwem sądu wydającego zaskarżone orzeczenie. Skargę składa się w terminie dwóch miesięcy od momentu przekazania orzeczenia. Sąd Najwyższy może uchylić orzeczenie i nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy lub, co jest zazwyczaj wyjątkiem, samemu wydać wyrok.

Przymus adwokacko-radcowski

Jednym z istotnych wymogów co do możliwości złożenia skargi kasacyjnej jest to, że jej sporządzeniem musi zając się ekspert, czyli radca prawny lub adwokat. Ten sam pełnomocnik powinien również reprezentować daną osobę w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Najwyższy.

Skarga kasacyjna – na podstawie jakich zarzutów?

Ten środek odwoławczy może zostać zastosowany na podstawie zarzutu związanego z naruszeniem przepisów postępowania lub prawa materialnego. W pierwszym przypadku wnoszący musi wskazać, jakie uchybienie procesowe mogło mieć wpływ na wyrok sądowy. Jeśli skarga opiera się na zarzucie związanym z prawem materialnym, to należy również wskazać, który przepis został użyty nieprawidłowo.

Kiedy nie można wnieść skargi kasacyjnej?

Skarga kasacyjna jest uznawana za nadzwyczajny środek, dlatego można z niej skorzystać jedynie w określonych sytuacjach. Nie dotyczy to spraw o prawa majątkowe, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 50 tysięcy, ani o prawa gospodarcze, jeśli wartość ta jest niższa niż 75 tysięcy. Jedyny wyjątek stanowią sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi, dotyczące na przykład przyznawania i wstrzymywania emerytur i rent. Kasacji nie podlegają również wyroki sądowe w sprawie o rozwód, alimenty, separację czy procesy wytaczane w sprawie czynszów i dzierżawy. Prawo nie przewiduje możliwości złożenia skargi kasacyjnej, jeśli orzecznictwo dotyczy świadectwa pracy i roszczeń w tej sprawie czy też kar porządkowych. Taka sama zasada odnosi się do wyroków w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.