BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Kto ponosi koszty rozwodu?
rozwód
  • marzec 5, 2021
  • By
  • Comments 0

Rozwód nie należy do najtańszych procesów sądowych, zwłaszcza jeśli sprawa jest skomplikowana, a zebranie materiału dowodowego wymaga uzyskania opinii wielu biegłych. To jednak nie wszystko. Do wachlarza opłat doliczyć należy  wynagrodzenie dla pełnomocników, koszty przejazdu, czas poświęcony na uzupełnianie dokumentów. Kto ostatecznie będzie musiał ponieść koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Opłaty stałe związane z postępowaniem

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością zapłacenia 600 złotych w ramach opłaty stałej. Musi uregulować ją osoba, która wszczyna postępowanie. Rozliczenie odbędzie się po wydaniu wyroku sądowego, jeśli tylko sąd zdecyduje, że żadna ze stron nie jest winna rozpadowi małżeństwa. Kolejna opłata stała musi zostać wniesiona, jeżeli w ramach postępowania dokonywany jest również podział majątku. Opłata wynosi 300 złotych, jeśli małżonkowie porozumieli się co do sposobu podziału i przedstawili zgodny wniosek. Inaczej należy liczyć się z wydatkiem rzędu 1000 złotych.

Możliwość zwolnienia z kosztów sądowych

Powód może zawnioskować o zwolnienie z kosztów procesowych, składając odpowiednie pismo wraz z pozwem. Do tego musi dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i posiadanym majątku. Takie zwolnienie nie obejmuje zwrotu kosztów na rzecz pełnomocnika drugiej strony w przypadku, gdy dana osoba przegra sprawę rozwodową, tj. zostanie uznana za wyłącznie odpowiedzialną za rozkład pożycia małżeńskiego.

Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia kosztów?

Decyzja o tym, kto ponosi koszty sądowe, zależy od orzecznictwa sądu w kwestii ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli dana strona zostanie uznana za wyłącznie winną, to wówczas na wniosek drugiego małżonka może zostać obarczona odpowiedzialnością za uiszczenie wszystkich należności procesowych. Gdy w toku postępowania dojdzie do ustanowienia alimentów, to przegrana strona będzie musiała również uiścić opłatę, której wysokość zależy od wysokości danego roszczenia.

Rozwód bez orzekania o winie

Jeśli sąd nie orzeknie o winie któregokolwiek z małżonków, to koszty procesowe są dzielone na pół. Rozliczenie opłaty wniesionej tytułem złożenia pozwu odbywa się w sposób następujący: sąd zwraca stronie powodowej 300 złotych i jednocześnie zobowiązuje drugą stronę do zwrotu 150 złotych na rzecz byłego małżonka. Każda ze stron opłaca swojego pełnomocnika we własnym zakresie.