BLOG

Home | Blog | Porady Prawne | Prawo sąsiedzkie – najważniejsze informacje
  • styczeń 11, 2021
  • By
  • Comments 0

Mianem prawa sąsiedzkiego określa się zbiór przepisów prawa cywilnego, których zadaniem jest regulowanie kwestii dotyczących sąsiedztwa gruntów mających różnych właścicieli. Wskazują one na konkretne obowiązki międzysąsiedzkie, mówią także o ograniczeniach prawa własności. 

Droga konieczna

Prawo sąsiedzkie reguluje między innymi kwestie dotyczące dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Jeśli działka położona jest tak, że graniczy wyłącznie z inną posesją, jej właściciel może oczekiwać ustanowienia tak zwanej drogi konieczność. Wytyczeniem drogi koniecznej zajmuje się sąd, który zawsze dba o to, aby obciążenie gruntów było możliwie jak najmniejsze.

Zakłócanie korzystania z nieruchomości ponad przeciętną miarę

Właściciel nieruchomości, który korzysta ze swojej własności musi pamiętać o tym, że jego obowiązkiem jest powstrzymywanie się od działań zakłócających korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę. Związane jest z tym pojęcie immisji, czyli skutków działań odczuwalnych na gruncie sąsiednim. Co jednak istotne, w odpowiednich przepisach nie doprecyzowano, jakie działania zostaną uznane za immisje. Najczęściej jednak chodzi o niszczenie otoczenia, hałas, zaśmiecanie terenu. Za immisję może zostać uznane również takie nasadzenie roślin, które skutkuje ograniczeniem dostępu do naturalnego oświetlenia. 

Prace ziemne

Wykonując prace ziemne na swojej nieruchomości, należy pamiętać, że trzeba robić to w sposób, który nie doprowadzi do braku oparcia nieruchomości sąsiednich. Chodzi o to, aby nie sprowadzić na nieruchomość sąsiada ryzyka osunięcia się ziemi, zapadnięcia bądź runięcia. Co ważne, jeśli tylko pojawia się ryzyko utraty oparcia, mamy prawo oczekiwać, że sąsiad nie będzie kontynuował prowadzonych prac. Co ważne, żądanie można wysunąć nawet wówczas, gdy roboty prowadzone są na podstawie pozwolenia na budowę.

Owoce z drzew

Jeśli owoce z naszego drzewa spadną na działkę sąsiada, to stają się jego pożytkami. Oznacza to, że ma on prawo je zebrać i je wykorzystać. Jednocześnie nam jako właścicielom drzewa nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Nieco inaczej sytuacja wygląda jednak wówczas, gdy owoce znajdą się na drodze publicznej. Wtedy nadal są naszą własnością. Jeśli owoce nie spadły, a wiszą na gałęziach, które przechodzą na sąsiedni grunt, to mamy prawo wejść na posesję po to, aby je zerwać. 

Prawo sąsiedzkie reguluje kwestie wzajemnego współżycia między właścicielami sąsiednich gruntów. Wskazane przez nas zagadnienia to jedynie niewielki wycinek tego, na czym koncentruje się prawo sąsiedzkie.